Diaconie

Wijkraad van Diakenen

De wijkraad van diakenen bestaat uit de volgenden personen (in alfabetische volgorde):
Mevr. J.E.M. van den Berg - Duijndam Diaken, Penningmeester
Mevr. A.C. Hendriks-Hofman Diaken, Secretaris
Mevr. C.A. Goedegebure-Molenaar Diaken
Dhr. J.C. Rodenburg Diaken, Voorzitter
Rekeningnummers

  • Rabo banknummer: NL15RABO0107601788
Gezamenlijk Project

Samen met de Geref. Kerk "Open Hof" en de wijkgemeente van bijzondere aard "Het Anker" worden in de erediensten collecten gehouden ten bate van een gezamenlijk diaconaal doel, 2018-2019 "Ligt for the World".
Jubilea

Van een diaken ontvangen alle jubilerende echtparen (40, 45, 50, 55, 60, 65 jaar) een felicitatiegroet in de vorm van een boek namens de gemeente. De wijkouderlingen informeren tevoren of desbetreffende echtparen hun dankbaarheid voor Gods aangezicht willen brengen in het dankgebed in de eredienst.
Hervormde Vrouwendienst ( H.V.D.)

Dit werk valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Ze zijn de wijkouderlingen in de wijken behulpzaam. Tevens wordt rond de verjaardag een bezoek gebracht bij gemeenteleden vanaf 75 jaar. Met kerst assisteren ze de diakenen bij het rondbrengen van een kerstattentie.
Contact:
Mw. L. van Alphen
010-5214261

Ouderensoos 60+

De sociƫteit is sinds 1963 een gezamenlijke activiteit van onze gemeente en de Gereformeerde Kerk. De soos staat open voor iedereen vanaf 60 jaar. Ze verzorgt informatieve en ontspannende middagen. Ze vinden elke 2e dinsdag van de maand plaats in "de Rank" en beginnen om 14.30u, m.u.v. de maanden juli en augustus. Voor informatie en het programmaboekje, alsmede opgave voor vervoer naar/van de soos, kan men zich richten tot de secretaris, Mevr. W.Muilwijk-Koenekoop.
Contact:
Mevr. W. Muilwijk-Koenekoop
010-5215198