Bijzondere diensten

Heilig Avondmaal
Het sacrament van de maaltijd van Christus wordt op vier zondagen in het jaar en op de Goede Vrijdag bediend. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding (de zondag voorafgaande) en de dankzegging (in de avonddienst). Voor de ouderen is er gelegenheid (ten tijde van de morgendienst) het Avondmaal bij iemand thuis mee te vieren.
Contact: kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nlHeilige Doop
Bediening van de doop vindt plaats als ouders dat verlangen kenbaar maken aan de kerkenraad. Voorafgaande aan de dienst wordt er een doopzitting gehouden, waar de doopouders met de predikant en de dienstdoende ouderling zich met elkaar bezinnen op de rijke betekenis van dit sacrament. Bij voorkeur wordt de doop tijdens een late morgendienst (10.45 uur) bediend.
Contact: kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl


Overlijden
In overleg met de begrafenisondernemer, familie en betrokken predikant wordt de dienst van Woord en gebed vastgesteld. Het heengaan van gemeenteleden wordt in de erediensten op de eerstvolgende zondag in de afkondigingen bekend gemaakt. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden in de eredienst alle gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Alle betrokken families worden via een brief door de kerkenraad voor deze dienst uitgenodigd.

Contact: kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl


Huwelijksinzegening
Zij, die Gods zegen over hun huwelijk verlangen, dienen dat vroegtijdig aan de predikant, kerkenraad en koster (via het kerkelijk bureau) kenbaar te maken. Meestal vinden er twee of drie voorbereidende gesprekken plaats met de predikant.

Contact: kerkelijkbureau@dorpskerkbleiswijk.nl