ANBI Informatie

ANBI Informatie
College van Kerkrentmeesters

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Hervormde Gemeente te Bleiswijk.

Telefoonnummer (facultatief):

010-5213810

RSIN/Fiscaal nummer:

002775608

Website adres:

www.dorpskerkbleiswijk.nl

E-mail:

cvk@dorpskerkbleiswijk.nl

Adres:

Kerkstraat 13

Postcode:

2665BD

Plaats:

Bleiswijk

Postadres:

Kerkstraat 13

Postcode:

2665BD

Plaats:

Bleiswijk

De Hervormde Gemeente te Bleiswijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk (PKN) in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 lid 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Dit houdt in dat de gemeente zich gebonden acht aan Schrift en Belijdenis. Zij wil een laagdrempelige gemeente zijn voor allen die op zoek zijn naar Jezus Christus.

De koers wordt bepaald door een Bijbels kompas en niet door de ontwikkelingen in de maatschappij om ons heen. Wij varen in “konvooi” met de reformatorische kerken van Nederland en andere kerken en gemeenschappen.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Bleiswijk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). (ordinantie 11, artikel 3).

De begroting en de jaarrekening worden jaarlijks ter beoordeling van de financiële situatie van onze gemeente gestuurd naar het RCBB.


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.dorpskerkbleiswijk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2018 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de PKN. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begroting

rekening

rekening

2018

2018

2017

Baten

 

 

Opbrengst uit bezittingen

 29.950

 31.480

 37.414

Bijdragen gemeenteleden

 150.925

 173.490

169.268

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

 6.580

 3.954

 35.336

Totaal baten (a)

 187.455

 208.924

 242.018

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werkers)

 87.691

 61.402

 126.473

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 4.200

 3.881

  3.275

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 10.325

 9.638

 10.637

Lasten kerkelijke gebouwen
(incl. afschrijvingen)

 44.099

 56.705

 58.632

Salarissen (koster, organisten, ed.)

  58.411

  66.232

 57.496

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 6.650

 9.260

 8.036

Totaal lasten (b)

 211.376

 207.118

 264.549

 

 

 

 

 

 

Resultaat (totaal a-b)

-23.921

 1.806

 -22.531Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen zoals onze Dorpskerk of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Baten                        

Opbrengsten uit bezittingen zijn gedaald doordat de pastorie onbewoond was in 2018. Toename bijdragen gemeenteleden met name door een hoger bedrag toegezegd én ontvangen vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans). Opbrengsten uit subsidies zijn gedaald doordat vanaf 2018 een nieuwe subsidieperiode (SIM) van start is gegaan waaruit we lagere subsidie-opbrengsten ontvangen en hier ook minder kosten in opgenomen zijn.                

Lasten                                  

Kosten pastoraat zijn lager doordat we in 2018 geen eigen predikant hadden. De interim-predikant vertrok eind augustus maar ging al eerder minder uren in Bleiswijk werken. Lasten kerkelijke gebouwen zijn hoger dan begroot omdat het resultaat het weer toeliet om te doteren aan de onderhoudsvoorzieningen. Salariskosten zijn hoger ivm een voorgenomen ontslag.                                              

College van Diakenen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Hervormde Gemeente te Bleiswijk.

Telefoonnummer (facultatief):

010-5213810

RSIN/Fiscaal nummer:

824103312

Website adres:

www.dorpskerkbleiswijk.nl

E-mail:

diaconie@dorpskerkbleiswijk.nl

Adres:

Kerkstraat 13

Postcode:

2665BD

Plaats:

Bleiswijk

Postadres:

Postbus 161

Postcode:

2665ZK

Plaats:

Bleiswijk

De Hervormde Gemeente te Bleiswijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk (PKN) in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 lid 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Dit houdt in dat de gemeente zich gebonden acht aan Schrift en Belijdenis. Zij wil een laagdrempelige gemeente zijn voor allen die op zoek zijn naar Jezus Christus.

De koers wordt bepaald door een Bijbels kompas en niet door de ontwikkelingen in de maatschappij om ons heen. Wij varen in “konvooi” met de reformatorische kerken van Nederland en andere kerken en gemeenschappen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Bleiswijk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. De jaarrekening wordt jaarlijks toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland, welk een onderdeel is van de Protestantse Kerk Nederland.


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.dorpskerkbleiswijk.nl vindt u het beleidsplan 2013-2018 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad en de PKN. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begroting

rekening

rekening

2018

2018

2017

Baten

 

 

Opbrengst uit bezittingen

 3.720

 2.589

 2.442

Bijdragen gemeenteleden

 12.650

 16.266

11.111

Totaal baten (a)

 16.370

 18.855

 13.553

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 9.625

 13.959

  10.879

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 3.765

 3.204

  3.200

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

  4.910

  6.179

  2.502

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 -

 -

 -

Salarissen (koster, organist e.d.)

 -

 -

 -

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

  2.150

  1.771

  2.152

Totaal lasten (b)

  20.450

  25.113

  18.733

 

 

 

 

 

 

Resultaat (totaal a-b)

4.080

 6.257

 5.180Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elke zondag gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten. Onze diaconie ondersteund in deze jaren de activiteiten van Dok3B , het evangelisatiewerk en geeft financiële steun op plaatselijk/landelijk en wereldwijd niveau als dit nodig is. Hierbij valt te denken aan financiële ondersteuning van mensen in betalingsproblemen, financiële bijdrage aan het vluchtelingenwerk of een bijdrage ingeval van een natuurramp. Daarnaast betreft deze post de doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen; collecten met een speciale bestemming worden één op één doorgestort aan het doel waarvoor die zondag gecollecteerd is.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (bijdrage jeugdwerker) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk; zoals het ouderenwerk, de attenties van senioren en zieken, de Interkerkelijke Hulpverlening en de bloemendienst.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie (kerkradio) en beheer van de diaconale bezittingen (de verplichte afdracht aan het Protestants Landelijk Dienstencentrum).